01.10.2017 r.
XXVI Niedziela Zwykła - Mt 21, 28 – 32
Jezus odwołuje się do ludzkiego myślenia: Co myślicie? Myślenie związane jest ze zdolnością reflektowania, wyciągania wniosków, a to z kolei prowadzi do podejmowania konkretnych czynów.
Przypowieść o dwóch synach ma za cel doprowadzenie słuchaczy Jezusa do opamiętania się i podjęcia nawrócenia. Jezus oczekując od nich odpowiedzi na pytanie: Który z tych dwóch spełnił wolę ojca, stawia ich przed zasadniczym pytaniem – pomyślcie i powiedzcie Mi: dlaczego nie przyjęliście Słowa Bożego, głoszonego przez Jana Chrzciciela? Prowokuje zgromadzonych wokół siebie ludzi do myślenia i oceny nakreślonej sytuacji - czyli do konkretnego rachunku sumienia. Widząc ich oburzone miny, sam wykazuje im to, że przyjmowanie przez nich Objawienia Bożego, kończy się na wygłaszaniu teoretycznych deklaracjach. Jest puste, gdyż nie idzie w kierunku czynu.
Myślenie, które przechodzi w mrzonki, zostawia człowieka w iluzji, bądź owocuje hipokryzją: „Idę panie”, lecz nie poszedł.
Jezus w swoim zbawczym nauczaniu przechodzi od sytuacji z przypowieści do sytuacji z życia. Pierwszy syn – to wszyscy ci, którzy uważając się za znawców Pisma, słuchali nawoływania Jana Chrzciciela, lecz mu nie uwierzyli. To ci, którzy widząc jak grzesznicy się nawracają, nie opamiętali się i nie przyjęli orędzia Proroka. Tym samym zamknęli sobie drzwi do królestwa niebieskiego. Drugi syn – to celnicy i nierządnice, czyli grzesznicy, którzy pod wpływem nawoływania Jana Chrzciciela do przemiany życia, nawrócili się. Oni pierwsi wejdą do królestwa niebieskiego.
Wrażliwość serca na usłyszane Słowo Boże rodzi posłuszeństwo Bogu. Dla Jezusa, posłuszeństwo wobec Ojca jest „pokarmem” i najwyższym objawieniem Jego Synowskiej miłości. Przychodzi na ziemię i jako Wcielone Słowo pragnie wszystkich synów Ojca doprowadzić do opamiętania. Wskazuje nam, że postawa posłuszeństwa jest „kluczem” do drzwi Nieba. Zachęca nas do życiodajnej rewizji naszego myślenia i działania.

A Ty, czy reflektujesz Słowo Boże i jesteś Mu posłuszny?

s. Maksymiliana Gustyn CMBB
NASZE1
mbb2 Small